Avís Legal - Azinnia
15448
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15448,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.4,vc_responsive
 

Avís Legal

TORNAR A LA PORTADA

Informació general de la seu electrònica o lloc web: azinnia.es

azinnia.es és un domini sota titularitat i responsabilitat jurídica de AZINNIA, ASSOCIACIO D’ACOMPANYAMENT SOCIAL, amb domicili AVDA. MADRID 35 Àtic, Barcelona, i adreça azinnia@azinnia.es. Amb NIF: G-63633879. Mitjançant el domini azinnia.es, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web azinnia.es.

 

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús del portal de EL TITULAR atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal azinnia.es sota criteris de bona fe. L’accés inicial al portal es gratuït. Tanmateix poden existir funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen. En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi el registre de l’usuari, aquest s’efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal. Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Son titularitat de EL TITULAR els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal azinnia.es, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a EL TITULAR l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de EL TITULAR, sense perjudici dels límits que estableix el Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 

Reserva de drets:

EL TITULAR explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la Llei de Propietat intel·lectual, EL TITULAR s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de EL TITULAR en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de EL TITULAR. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts. No s’autoritza en cap cas:

  • Presentació d’una pàgina del portal EL TITULAR o qualsevol contingut d’aquesta en una finestra que no pertany per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de EL TITULAR, sense el coneixement i l’autorització corresponent.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de EL TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altra suport amb destí exclusiu al seu us personal i privat.

 

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquest portal azinnia.es, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per EL TITULAR, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a: info@endavantplanoles.cat, o a l’adreça de EL TITULAR que consta al principi d’aquest Avís legal.

 

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web azinnia.es. Per la seva banda, azinnia.es pot emprar “cookies” o altres mitjans de naturalesa anàloga. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de azinnia.es, o per medició i dades d’audiències anònimes. Aquest lloc web fa servir les eines de medició d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquesta medició utilitza galetes (cookies) de terceres parts. Pot accedir a la política de privacitat d’aquesta empresa a les adreces:

http://www.google.com/intl/ca/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/intl/ca/analytics/tos.html

 

Responsabilitat amb relació als continguts

EL TITULAR es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia. EL TITULAR no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal azinnia.es.

Dret d’exclusió

EL TITULAR i EL TITULAR es reserven el dret de denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

 

Subscripcions

La subscripció a productes i serveis oferts per EL TITULAR que es facin a traves d’aquest portal azinnia.es serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà, l’acceptació per a rebre informació comercial de productes i serveis de EL TITULAR. El fet de donar-se d’alta en aquests productes i serveis comporta l’autorització a EL TITULAR per a aquest tipus de comunicacions, podent l’usuari revocar l’autorització amb una comunicació per escrit en la forma que EL TITULAR indicarà en cada cas.

 

Generalitats

EL TITULAR i EL TITULAR perseguiran l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret. EL TITULAR no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’indole tècnica.

 

Modificació de les presents condicions i durada

EL TITULAR podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable

Amb caràcter de tipus general, les relacions amb els nostres clients, que se’n deriven de la prestació de serveis continguts a azinnia.es, seran sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola. Qualsevol controversia serà sotmesa davant els tribunals competents. Els usuaris de azinnia.es són conscients de tot el que aquí s’exposa i ho accepten de forma voluntària.